P2PSoft v1.0, Сериен Номер: 1, Разработчик Поинт ту Поинт ЕООД
КЛИЕНТСКИ ПОРТАЛ
Username:
Password:


ИКТ базирана интегрирана софтуерна система за управление на ресурси в предприятието, работа с клиенти и други бизнес процеси

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.002-0128-C01 „Нарастване на конкурентоспособността и експортния потенциал на „Кабелни интернет системи“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кабелни интернет системи“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.